Rekenvoorbeeld investering droogtunnel

Hieronder staat een rekenvoorbeeld van een mogelijke financiële consequentie van een investering in een droogtunnel. Dit voorbeeld gaat uit van de kwaliteitsafhankelijke ophaalbijdrage zoals deze nu geldt. Indien u een dergelijke investering overweegt dient u zelf te beoordelen of en in welke mate deze investering voor uw bedrijf rendabel is.

  Uitgangs-situatie Droogtunnel
aantal hennen 50.000 50.000
afdraaien met 55% ds 1015  
hoeveelheid mest met nadroging   698 ton
afvoerkosten per ton € 18,- € 5,50
totaal afvoerkosten € 18.261,82 € 3.836,25
     
Berekening jaarkosten    
investering (€ 2,- per hen)   € 100.000,-
rente (5,5% over het gem. geinvesteerd vermogen   € 2.750,-
afschrijving (15 jaar)   € 6.700,-
onderhoud (2%)   € 2.000,-
energie   PM
jaarkosten droging   € 11.450,-
     
totaal kosten droging en afvoer € 18.261,82 € 15.286,25

        


Warmtewisselaar interessant?
Is een warmtewisselaar interessant? Met name vanuit vleeskuikenbedrijven komt de vraag nogal eens naar voren. Waarschijnlijk omdat de druk vanuit de regelgeving om om te schakelen naar emissiearme huisvestingssystemen nu toch wel serieus wordt. Toepassing van een warmtewisselaar lijkt in elk geval een systeem dat een behoorlijke investering vraagt, maar resultaten tonen aan dat de investering zichzelf wel kan terug verdienen. Het is overigens nog wel de vraag wanneer het systeem eventueel op de RAV-lijst zal komen. Dit blijkt in de praktijk dikwijls een lange weg langs de nodige bureaucratische posten.

Ook door opfokkers werd de vraag een aantal maal gesteld. Veel gehoord argument is, dat de mestkwaliteit op dit moment wel voldoet maar ook niet meer dan dat. Dit gaf voldoende aanleiding om verschillende systemen eens onder de loep te nemen. In de uitgangssituatie zit de ondernemer in ons voorbeeld op € 16.910,- aan mestafzetkosten. Er wordt jaarlijks 940 ton mest geproduceerd met een ds-percentage van ongeveer 55% en een verbrandingswaarde van 7 à 7,5 MJ/kg. In onderstaande berekening staan het alternatief van een droogtunnel en een warmtewisselaar uitgewerkt. De uitgangspunten voor investeringen zijn vastgesteld in overleg met leveranciers.

Een voorbeeld van de berekening rondom de warmtewisselaar kunt u hier vinden.

Nadroging in een mestloods kan met een minimum aan investeringen veel rendement opleveren. Lees hier waarom >