Samenvatting contractaanbod 2018

SDE+
BMC Moerdijk heeft in 2015 een toekenning voor SDE+ toegestuurd gekregen vanuit het Ministerie van Economische Zaken. De SDE+ is toegekend voor een periode van 12 jaar, ingaande 1 januari 2018. Deze SDE+ was noodzakelijk om een sluitende businesscase te verkrijgen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een contractaanbod van Coöperatie DEP aan pluimveehouders.

Contractmogelijkheden
DEP biedt de pluimveehouder 2 typen contract aan:

  • Een overschotscontract, waarbij aantoonbaar het volledige bedrijfsoverschot geleverd moet worden aan DEP.
  • Een vast tonnage contract, waarbij enkel het gecontracteerde tonnage geleverd moet worden aan DEP, ongeacht de bedrijfssituatie op enig moment (ook bij een (tijdelijke) leegstand blijft de leverplicht overeind).

Contractstermijnen
Vervolgens kan de pluimveehouder een keuze maken uit 3 verschillende contractstermijnen:

  • 4 jaar, tot en met 31 december 2021;
  • 8 jaar, tot en met 31 december 2025;
  • 12 jaar, tot en met 31 december 2029.

Kwaliteitsklassen
Aangezien niet elke mestsoort dezelfde waarde heeft voor BMC, hanteert BMC een
klasseindeling op basis van de te verwachten kwaliteit van de geleverde mest.

BMC hanteert vanaf 2018 vier kwaliteitsklassen: A tot en met D.

  • A: vleeskuikens, kalkoenen, opfokhennen, geforceerd gedroogde tunnelmest;
  • B: volièrehennen, ouderdieren met uitstekende mestkwaliteit;
  • C: scharrelhennen, ouderdieren met goede mestkwaliteit;
  • D: freilandhennen, ouderdieren met voldoende mestkwaliteit.

Bij het aangaan van een nieuw contract, zal BMC en DEP eerst een beoordeling maken in welke klasse de pluimveehouder terecht komt. Er wordt vooraf dus een inschatting gemaakt.

Tijdens de contractperiode kan er een aanpassing van de klasse-indeling plaatsvinden. Als dit leidt tot een voor de contractant gunstigere prijs, dan zal dit per 1 januari van het opvolgende kalenderjaar worden toegepast. Mocht aanpassing leiden tot een hoger tarief voor de contractant, dan heeft contractant het recht om per 1 januari van het opvolgende kalenderjaar de overeenkomst op te zeggen.

Transportregio’s
DEP heeft Nederland verdeeld in 8 transportregio’s op basis van postcodes. Regio 1 heeft de kleinste transportafstand met Moerdijk, gebied 8 heeft de grootste transportafstand met Moerdijk. Dit leidt in regio 1 tot de laagste mestprijs en in regio 8 tot de hoogste. Dit doet recht aan het evenredigheidsbeginsel, waarbij de kosten evenredig betaald worden naar gelang de dienst goedkoper of duurder is. Niet alle kosten zullen evenredig verdeeld worden; DEP heeft nadrukkelijk oog gehouden voor het coöperatieve karakter van haar organisatie.

 

De nieuwe vaste prijzen
De prijzentabel komt er als volgt uit te zien:

Klasse Regio 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio 7 Regio 8
A 4,00 4,50 5,00 5,75 6,50 7,50 10,00 11,00
B 5,50 6,00 6,50 7,25 8,00 9,00 11,50 12,50
C 9,75 10,25 10,75 11,50 12,25 13,25 15,75 16,75
D 14,00 14,50 15,00 15,75 16,50 17,50 20,00 21,00


Tabel 1: prijzen per ton pluimveemest af boerderij, exclusief BTW en bemonsteringskosten, uitgaande van volle vrachten en geladen met opleggers.

Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende incidentele kosten zoals, wachttijd – halve vrachten- verplicht laden met containerauto – het vooraf plaatsen van containers – etc.
LET OP: Indien pluimveemest door BMC geweigerd wordt op basis van kwaliteit (bijvoorbeeld te nat, te lang stro, verontreinigd, etc.), dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de pluimveehouder. Bij het contract is een kwaliteitsbijlage gevoegd.

Bovengenoemde prijzen zijn vast bij een 4-jarig contract gedurende de gehele contractperiode. Bij een 8- en 12-jarig contract is het een plafondprijs: de prijs kan niet stijgen, maar BMC is bereid de prijs nog met € 2 respectievelijk € 4 per ton te laten dalen, op het moment dat de gemiddelde vrije marktprijs in Nederland onder de € 6,50 per ton daalt. De komende tijd zullen we een methodiek gaan ontwikkelen om die vrije marktprijs in Nederland te kunnen bepalen.

Maak uw interesse kenbaar!
Laat uw gegevens achter via het formulier.

Aanmelding voor wachtlijst
Indien u op uw bedrijf pluimveemest produceert welke kan voldoen aan de voorwaarden van BMC en als u geïnteresseerd bent in een contract met DEP, dan kunt u dit kenbaar maken bij DEP. De voorkeur van DEP en BMC gaan uit naar mest in Klasse A. Tot 1 augustus 2016 zal DEP geïnteresseerden op een wachtlijst plaatsen. Mocht er na 1 augustus 2016 nog ruimte over zijn om nieuwe contracten aan te gaan, dan zal DEP die als eerste gaan aanbieden bij diegene die op de wachtlijst staan.

Uw interesse kenbaar maken in een contract met DEP?
Neem contact met ons op of vul het formulier in >

Samenvatting contractaanbod
Download hier de samenvatting van het nieuwe contractaanbod van Coöperatie DEP (m.i.v. 1-1-2018).
 

Foto: Het contract tussen DEP en BMC wordt getekend door de heer Jan Wijnen (voorzitter Coöperatie DEP) en de heer Kees de Regt (directeur BMC Moerdijk).